در حال بارگذاری

دفع سرکوب پلیس فرانسه با سنگ فرش کندن تعدادی از درخت ها در پاریس