در حال بارگذاری

دستگاه های نظارتی بر ناایمن بودن خط ۷ مترو تأکید داشتند