در حال بارگذاری

دستگاه قضا در اردبیل اقدامات و حمایت کاملی در جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد