در حال بارگذاری

دستور العبادی براي استقرار نیروهای مرزبانی عراق در مرز ترکیه