در حال بارگذاری

در شورای نگهبان دوازده نفر هستند اما با من تسویه حساب می کنند خوشحالم پسرم نجار و حلال خور است