در حال بارگذاری

در بازی به میدان رفتیم که آرزوی خیلی از تیم های ایرانی است هواداران ما را شرمنده کردند