در حال بارگذاری

درخواست ترابوزان اسپور از فدراسیون فوتبال ترکیه برای انتقال مجید حسینی