در حال بارگذاری

درخواست تخصیص ۱۷ هزار میلیارد برای پوشش بیمه روستائیان و عشایر