در حال بارگذاری

دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن را ندارند دستگاه های مسئول در فرآیند صدور کارت بازرگانی دقت نظر