در حال بارگذاری

دادستان فدرال پیشین آمریکا ترامپ به مردم آمریکا دروغ گفته است