در حال بارگذاری

خوزستان هفت هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهر آزادی به کشت گندم اختصاص یافت