در حال بارگذاری

خودداری ترامپ از متهم کردن سعودی لکه ننگی برای آمریکا است