در حال بارگذاری

خمارلو باشگاه پرسپولیس در جلسه هماهنگی تضمین می خواهد امنیت برقرار نباشد برای بازی از هتل خارج نمی ش