در حال بارگذاری

خسارات آتش سوزی به جنگلها و مراتع استان۵۵ درصد کاهش داشته است