در حال بارگذاری

خاموشی مکرر برق در گرمای ۴۵ درجه ای گلستان برنامه دقیق نیست