در حال بارگذاری

حکایت تنش و بی آبی در استان سمنان هم دستی سوء مدیریت با خشک سالی