در حال بارگذاری

حمله یمنی ها با موشک زلزال به محل تجمع مزدوران عربستان در نزدیکی گذرگاه علب