در حال بارگذاری

حمله نیروهای امنیتی افغان به مدرسه افغان ترک در هرات