در حال بارگذاری

حمله لفظی ترامپ به بازرس مولر هرگزتبانی با روسیه درکارنبوده است