در حال بارگذاری

حمله لفظی ترامپ بازرس مولر هرگز تبانی با روسیه در کار نبوده است