در حال بارگذاری

حمله آمریکا به سوریه برای روحیه بخشی به تروریست ها بود