در حال بارگذاری

حمایت وزیر امور خارجه بحرین از رژیم صهیونیستی