در حال بارگذاری

حماس صهیونیست ها تنها زبان زور و مقاومت را می فهمند