در حال بارگذاری

حضور پلیس برای متفرق کردن هواداران معترض و ادامه شعار علیه وزیر ورزش عکس