در حال بارگذاری

حضور نیافتن سفیر در سفارتخانه ای به معنی تعطیلی امور نیست