در حال بارگذاری

حسینی آنهایی که گفتند برای حمایت از تیم ملی عزم ملی نیست باید از مردم عذرخواهی کنند دست و پای پرسپول