در حال بارگذاری

حذف آبونمان تلفن ثابت غیر کارشناسانه و موجب آسیب شدید به توسعه صنعت مخابرات است