در حال بارگذاری

حدود 10 هکتار از اراضی ملی نظرآباد رفع تصرف شد