در حال بارگذاری

حدود نیمی از مردم روسیه بهبود روابط با آمریکا را بعید می دانند