در حال بارگذاری

حدود سی درصد از ایتالیایی ها در خط فقر هستند