در حال بارگذاری

حادثه برای دونده جاده ولایت در اقلید تصادفات در فارس ادامه دارد