در حال بارگذاری

جنبش جلیقه زردها نشانگر شکست آزمون دمکراسی در اروپا است