در حال بارگذاری

جمعیت روستایی بوکان 22 5 درصد کاهش یافت