در حال بارگذاری

جلیقه زردها در شهرهای هلند هم تظاهرات اعتراضی برپاکردند