در حال بارگذاری

جزئیاتی بیشتر از حمله به اتوبوس پرسپولیس در اصفهان استقبال از تیم برانکو با مشت و گاز اشک آور