در حال بارگذاری

جان برکف سلاح به دست گرفته ام و تا رفع فتنه در عالم به جهاد در راه خدا می پردازم