در حال بارگذاری

توییت های مهدی مجید و افشاگری وی درباره روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی