در حال بارگذاری

توسعه نامتوازن کشور حاصل جهت گیری توسعه بر اساس جریانات سیاسی است