در حال بارگذاری

توافق آلمان و فرانسه برای تاسیس نهاد مالی به منظور تسهیل تجارت با ایران