در حال بارگذاری

تمرین عملیاتی اصلاح روشنایی معابر در برق تبریز اجرا شد