در حال بارگذاری

تمدن موجودیتی اجتماعی و واقعی است تمدن سازی و مسئله استعمار