در حال بارگذاری

تمام راه های اصلی و فرعی هشترود با وجود بارش برف باز است