در حال بارگذاری

تل آویو یک یگان ویژه برای نفوذ درکشورهای عربی ایجادکرده است