در حال بارگذاری

تغییر مکرر شهردار خارج از اراده و تمایل شورا بود در ۳۰ ماه باقیمانده باید عمل شود نه برنامه ریزی