در حال بارگذاری

تعیین تعرفه های درمانی فقط در صلاحیت هیات وزیران است