در حال بارگذاری

تظاهرات یکصد هزار نفری ضد صهیونیستی در استانبول برگزار شد