در حال بارگذاری

تصمیم تاکتیکی عجیب سیمئونه که نتیج داد