در حال بارگذاری

تشکر فرستاده ویژه سازمان ملل از روحیه مثبت طرف های مذاکره کننده در سوئد