در حال بارگذاری

ترکیه اقدامات رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد