در حال بارگذاری

ترکیه از افزایش حق السهم اعضای ناتو استقبال کرد